Privacyverklaring

Jacotech B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Jacotech handelt binnen de kaders van de wet en maakt daarvoor onder andere gebruik van de privacydocumenten.

 

Opbouw privacyverklaring

In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met Jacotech.

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Jacotech B.V. gevestigd te Wijffelterbroekdijk 34 Weert is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 

Wie is de privacy-officer?

Jacotech heeft, gezien de aard van de werkzaamheden bestaande uit het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van machines, niet te maken met grootschalige verwerking van persoonsgegevens. Daarom heeft Jacotech ervoor gekozen om geen Functionaris Gegevensbescherming te benoemen, maar een privacy-officer. Deze functie wordt vervuld door Wim Mastenbroek en hij is te bereiken via het e-mailadres w.mastenbroek@jacotech.nl .

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer, maar bijvoorbeeld ook foto’s.

 

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken. In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of het product te kunnen bieden welke u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase.

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken, omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

 

Gegevens verzameld bij anderen?

Jacotech verzamelt geen gegevens bij derde partijen. De enige gegevens die wij verwerken ontvangen we van de betrokkenen zelf.

 

Welke categorieën persoonsgegevens gebruiken wij?

Persoonsgegevens kunnen voor het gemak worden onderverdeeld in categorieën. Wij gebruiken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 

Categorie persoonsgegevens
Voornaam
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Straatnaam
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
E-mailadres

 

Voor welke doelen gebruiken we uw gegevens?

Wij gebruiken de genoemde persoonsgegevens voor hieronder genoemde doelen:

  • Het doen van aanbiedingen en het uitbrengen van offertes
  • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

 

Op basis van welke rechtsgrond gebruiken we uw gegevens?

RechtsgrondToelichting
ToestemmingVoor sommige extra producten en diensten, vragen we eerst uw uitdrukkelijke toestemming voordat we meer persoonsgegevens van u verzamelen. Deze toestemming wordt gevraagd via een apart document waarop deze toestemming wordt vastgelegd. Deze toestemming bewaart Jacotech bv ter registratie.

U kunt deze toestemming altijd weer intrekken door dit aan te geven bij de privacy-officer.

 

OvereenkomstJacotech gebruikt voor de uitvoering van haar werkzaamheden een overeenkomst. Voordat deze overeenkomst tot stand komt wordt een klant ingeschreven in ons ERP-systeem. Dit wordt aangemerkt als de aanvraagfase. Voor deze precontractuele fase geldt ook de rechtsgrondtoestemming. Die volgt uit het verstrekken van uw gegevens aan ons met als doel het aanvragen of verkrijgen van informatie in deze precontractuele fase.

 

Wettelijke verplichtingJacotech verzamelt ook persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Deze liggen veelal in de werkgever/werknemerssfeer, zoals bijvoorbeeld het doen van aangiftes voor de loonheffingen of verzuimregistratie en
verzuimbegeleiding.
Vitale belangen betrokkeneDeze rechtsgrond geldt alleen als er een dringende medische noodzaak is.

 

Algemeen belangVeelal de uitvoering van taken door een bestuursorgaan.

 

 

 

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming

Jacotech maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Jacotech bijvoorbeeld niet aan profiling doet.

 

Delen we de gegevens met andere partijen?

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Jacotech heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt Jacotech ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terechtkomen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

 

Welke rechten hebt u?

Jacotech vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het heel gemakkelijk om via ons telefoonnummer +31 495 56 3030 of info@jacotech.nl contact met ons op te nemen.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

  • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
  • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
  • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
  • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
  • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
  • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

 

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

Jacotech B.V. vindt het belangrijk om tevreden relaties te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via info@jacotech.nl of bellen met +31 495 56 30 30. Ook kunt u hiervoor contact opnemen met onze privacy officer via w.mastenbroek@jacotech.nl .